Hyvästit tulolähdejaolle

Tämän muutoksen ansiosta useat yhtiöt tulevat maksamaan vähemmän veroja kuin ennen.

Eduskunta on hyväksynyt 30.1.2019 elinkeinoverolain muutoksen tulolähdejaon poistamiseksi mm. osakeyhtiöiltä. Enää ei käy niin, että yhtiön jonkun tulolähteen tuloksesta maksetaan verot vaikka yhtiön kaikkien tulolähteiden yhteenlaskettu kokonaistulos olisi miinuksella. Muutos on selkeä parannus nykytilaan. 

Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Niiden yhteisöjen osalta, joiden nykyinen kuluva tilikausi ulottuu vuoden 2020 puolelle, muutos on todellisuutta jo tällä hetkellä. 

Mikä muuttui?

Suurin osa osakeyhtiöistä tulee olemaan pelkästään EVL:n piirissä.

Yhteisöt on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä, johon kuuluvat muun muassa kaikki tavalliset osakeyhtiöt, yhteisöjen verotuksessa sovelletaan aina elinkeinoverolakia. Toisin sanoen: ykkösryhmän yhteisöillä ei ole enää lainkaan TVL-tulolähdettä. 

Jatkossa kaikki yhteisön tulot ovat EVL-tuloa. Vastaavasti kaikki menot ovat EVL-menoja. Kaikki vähennyskelpoiset EVL-menot voidaan vähentää EVL-tuloista. Tappiot voidaan eräitä pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta vähentää joustavasti yhden ja saman tulolähteen sisällä. Myös vanhat TVL-tappiot voidaan vähentää EVL-tulosta.

Kakkosryhmän yhteisöille uudistus ei aiheuta muutosta. Niiden toiminta tapahtuu pääsääntöisesti TVL-tulolähteessä kuten tähänkin saakka. Näillä yhteisöillä siis säilyy TVL-tulolähde. Niillä voi olla myös EVL-tulolähde, mutta vain jos toiminta tai toiminnan osa täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. 

Kakkosryhmään kuuluvat muun muassa yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt ja asunto-osakeyhtiöt sekä keskinäiset kiinteistöyhtiöt. 

Kolmanteen eli maatalouden tulolähteeseen uudistuksella ei kosketa lainkaan. Se pysyy täysin ennallaan.

Ykkösryhmälle uusi omaisuuslaji ”muu omaisuus”

Elinkeinoverolakiin lisätään uusi omaisuuslaji – muu omaisuus. Uudella omaisuuslajilla tuodaan vanha TVL-omaisuus omaksi lajikseen EVL-tulolähteen sisälle. Kakkosryhmän yhteisöihin tämä muutos ei ulotu.

Muuhun omaisuuteen kuuluu sellainen omaisuus, joka ei liity ydinbisneksen harjoittamiseen ja jota ei voida lukea mihinkään olemassaolevista omaisuuslajeista (rahoitus-käyttö-vaihto-omaisuus). 

Uudessa omaisuuslajissa luovutusvoitot ovat veronalaista EVL-tuloa. Luovutustappiot ja uutuutena myös tulonhankkimistoimintaan liittyvät menetykset ovat vähennyskelpoista EVL-menoa, PAITSI osakkeiden tai yhtiöosuuksien myynnistä syntyneet tappiot. Viimeksi mainittujen luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia muun omaisuuden myynnistä syntyneestä voitosta verovuoden ja viisi seuraavaa. Tappion vähentämisen rajoitus ei koske kiinteistöyhtiöiden osakkeita.

Konserniavustukset käyttöön nykyistä laajemmin

Elinkeinoverolain mukaan verotettavat yhteisöt voivat käyttää konserniavustusta. Kun suuri osa nykyisistä TVL-yhteisöistä siirtyy uudistuksen myötä EVL:n alle, laajenee avustuksen käyttömahdollisuus huomattavasti aiemmasta. Avustuksen käyttöön ei tehty rajauksia uudistuksen yhteydessä, joten yhteisö kuuluu konserniavustuksen piiriin kunhan siihen sovelletaan EVL:a. Avustus on siten käytössä kaikilla ykkösryhmän yhteisöillä.