Henkilöstön saamien osakkeiden verotus kevenee

Henkilöstöantien verotuksen muutosluonnos on lausuntokierroksella. Muutokset ovat tulossa voimaan jo kesällä. Mikäli luonnos menisi sellaisenaan läpi, näyttäisi se pähkinänkuoressa tältä:

  • Henkilöstöanti ei aiheuta saajalle veroseuraamuksia, jos osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen matemaattinen arvo (aiemmin rajana käypä arvo miinus 10 %)
  • Säännös soveltuu vain listaamattomiin osakeyhtiöihin
  • Annin tulee kohdistua henkilöstön enemmistöön
  • Annin kohteena tulee olla yhtiön uudet osakkeet
  • Edellytetään, että yhtiö harjoittaa EVL:n mukaista elinkeinotoimintaa

Hallitus on muuttamassa henkilöstöantien verotusta alempaan suuntaan. Esityksen luonnos on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2020.

Esityksellä muutettaisiin tuloverolain henkilöstöantia koskevia säännöksiä. Uudistuksen myötä yhtiö voi tarjota osakkeitaan henkilöstönsä merkittäväksi aikaisempaa edullisemmin ilman veroseuraamuksia. Uudistuksen taustalla on tavoite parantaa listaamattomien yhtiöiden mahdollisuuksia sitouttaa ja toisaalta palkita henkilökuntaansa helpommin. 

Nykytilanne

Henkilöstöanti tarkoittaa suunnattua osakeantia, jossa työnantaja tarjoaa henkilökunnalleen merkittäväksi omia osakkeitaan. Henkilöstöannin taustalla on yleensä tavoitteena sitouttaa henkilöstöä yhtiöön. Sitouttaminen tapahtuu usein tekemällä työntekijästä osaomistaja. Henkilöstölle tarjottavat osakkeet halutaan tarjota käypää hintaa alemmalla merkintähinnalla, jotta sitoutumineen yhtiöön tuntuu houkuttelevammalta. Tällainen järjestely voi olla myös yrityksen tapa palkita työntekijöitään. Tämänhetkisen tuloverolain puitteissa työntekijä voi merkitä osakkeita 10 % alle käyvän hinnan ilman, että annettu alennus johtaa työntekijällä tuloveroseuraamuksiin. 

Uudistus

Matemaattinen arvo

Uudistuksen myötä verotettava etu syntyisi vasta siltä merkintähinnan osuudelta, joka alittaa osakkeen matemaattisen arvon. Matemaattinen arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen ja näin laskettu arvo voi olla huomattavasti alempi kuin osakkeen käypä arvo. Näin ollen uudistuksen toteutuessa työntekijöille voitaisiinkin antaa joissain tilanteissa antaa osakkeita huomattavasti nykyistä alhaisempaan hintaan ilman veroseuraamuksia. 

Edellytykset

Kaikenlaisiin henkilöstöanteihin säännös ei kuitenkaan sovellu. Ensinnäkin edellytetään, että työnantajayhtiö on listaamaton osakeyhtiö. Lisäksi edellytetään, että työnantajayhtiö tarjoaa osakkeita samalla hinnalla enemmistölle henkilöstöstä. Halvempi merkintähinta ei olekaan verovapaa etuus, mikäli se on vain pienen työntekijäjoukon käytettävissä. 

Huomionarvoinen seikka on myös vaatimus uusien osakkeiden luovuttamisesta. Säännös ei sovellu henkilöstöanteihin, joissa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Yhtiö voi kuitenkin antaa omia osakkeitaan säännöksen puitteissa, mikäli se on hankkinut hallussaan olevat osakkeet itselleen suunnatulla osakeannilla.

Myös työnantajayhtiön toiminnalle asetetaan edellytyksiä. Jotta säännöstä voidaan soveltaa, yhtiön tulee harjoittaaelinkeinoverolain mukaista toimintaa, olla ennakkoperintärekisterissä ja olla merkittynä työnantajarekisteriin säännöllisenä työnantajana. 

Mitä nyt?

Ehdotus on tällä hetkellä lausuntokierroksella ja se tullaan esittelemään eduskunnalle arviolta viikolla 17. Mikäli ehdotus menee läpi ja uudistus astuu heinäkuussa voimaan, on syytä pohtia, olisiko yrityksessäsi järkevää ryhtyä tällaisiin sitouttamis- tai palkitsemistoimiin. Jo suunniteltuja osakeanteja voi olla järkevää hieman lykätä. 

Avustamme mielellämme asian kartoittamisessa ja prosessin läpiviemisessä, jotta voitte varmistua saavanne mahdollisen hyödyn uudistuksesta irti.